콘텐츠 바로가기

Lịch làm việc trong năm

Lịch trình cơ bản tiến hành cuộc họp thường niên của Hội đồng tự trị thành phố Jeju năm 2023

 
Lịch trình cơ bản tiến hành cuộc họp thường niên của Hội đồng tự trị thành phố Jeju năm 2023
Tháng Số lần Thời gian hội nghị Lịch trình nghị sự Các vấn đề chính cần xử lý Ghi chú
Tổng 10 lần Tổng 126 ngày
∙ Họp thường niên 2/39 ngày
∙  Hội nghị lâm thời 8 lần/87 ngày
Hội nghĩ chính  29 ngày
Hội nghị thường trực 48 ngày
Họp ủy ban dự quyết  18 ngày
Ngày nghỉ lễ  31 ngày
   
Tháng 1          
Tháng 2~ tháng 3 Hội nghị lâm thời
Lần thứ 413 
2.24.( Thứ 6)
~3.8.( Thứ 4)
(14 ngày)
Hội nghĩ chính  2 ngày
Hội nghị thường trực 6 ngày
Ngày nghỉ lễ  5 ngày
∙ Bài phát biểu của người đại diện
∙ Báo cáo công việc chủ đạo của năm 2023
∙ Bổ nhiệm thành viên kiển tra quyết toán
. Xử lý các vấn đề nghị sự như dự thảo điều lệ
. Thăm hiện trường
 
Tháng 3 Hội nghị lâm thời
Lần thứ 414
3.29.(Thứ 4)
(1 ngày)
Hội nghĩ chính  1 ngày4

. Xử lý các vấn đề nghị sự

 
Tháng 4 Hội nghị lâm thời
Lần thứ 415
4.10.(Thứ 2)
~4.21.( Thứ 6)
(12 ngày)
Hội nghĩ chính  7 ngày
Hội nghị thường trực 3 ngày
Ngày nghỉ lễ  2 ngày
∙ Câu hỏi về hành chính giáo dục-tỉnh thành
. Xử lý các vấn đề nghị sự như dự thảo điều lệ
. Thăm hiện trường
 
Tháng 5 Hội nghị lâm thời
Lần thứ 416
5.16.( Thứ 3)
~5.26.( Thứ 6)
(11 ngày)
Hội nghĩ chính  2 ngày
Hội nghị thường trực 4 ngày
Họp ủy ban dự quyết  3 ngày
Ngày nghỉ lễ  2 ngày
∙ Dự thảo ngân sách bổ sung lần 1
. Xử lý các vấn đề nghị sự như dự thảo điều lệ
. Thăm hiện trường
 
Tháng 6 Hội nghị lần thứ 417 Hội nghị thường kỳ lần 1 6.13.( Thứ 3)
~6.28.( Thứ 4)
(16 ngày)
Hội nghĩ chính  2 ngày
Hội nghị thường trực 5 ngày
Họp ủy ban dự quyết  5 ngày
Ngày nghỉ lễ  4 ngày
∙ Quyết toán và phê duyệt chi phí dự phòng
. Xử lý các vấn đề nghị sự như dự thảo điều lệ
. Thăm hiện trường
 
Tháng 7 Hội nghị lâm thời
Lần thứ 418
7.11.( Thứ 3)
~7.18.( Thứ 3)
(8 ngày)
Hội nghĩ chính  2 ngày
Hội nghị thường trực 4 ngày
Ngày nghỉ lễ  2 ngày
. Xử lý các vấn đề nghị sự như dự thảo điều lệ
. Thăm hiện trường
 
Tháng 8          
 Tháng 9 Hội nghị lâm thời
Lần thứ 419
9.8.( Thứ 6)
~9.22.( Thứ 6)
(15 ngày)
Hội nghĩ chính  7 ngày
Hội nghị thường trực 4 ngày
Ngày nghỉ lễ  4 ngày
∙ Câu hỏi về hành chính giáo dục-tỉnh thành
. Xử lý các vấn đề nghị sự như dự thảo điều lệ
. Thăm hiện trường
 
Tháng 10 Hội nghị lâm thời
Lần thứ 420
10.10.( Thứ 3)
~10.31.( Thứ 3)
(22 ngày)
Hội nghĩ chính  2 ngày
Hội nghị thường trực 14 ngày
Ngày nghỉ lễ  6 ngày
∙ Kiểm tra công việc hành chính
. Xử lý các vấn đề nghị sự như dự thảo điều lệ
. Thăm hiện trường
 
Tháng 11 ~ Tháng 12 Hội nghị lần thứ 421 Hội nghị thường kỳ lần 2 11.14.( Thứ 3)
~12.6.( Thứ 4)
(23 ngày)
Hội nghĩ chính  2 ngày
Hội nghị thường trực 7 ngày
Họp ủy ban dự quyết  8 ngày
Ngày nghỉ lễ  6 ngày
∙ Dự thảo ngân sách năm 2024
. Xử lý các vấn đề nghị sự như dự thảo điều lệ
. Thăm hiện trường
 
Tháng 12 Hội nghị lâm thời
Lần thứ 422
12.11.(Thứ 2)
~12.15.( Thứ 6)
(5 ngày)
Hội nghĩ chính  2 ngày
Hội nghị thường trực 1 ngày
Ngày nghỉ lễ  2 ngày
∙ Dự thảo ngân sách bổ sung lần 2
. Xử lý các vấn đề nghị sự như dự thảo điều lệ
. Thăm hiện trường